Hulp wanneer die lewe moeilik raak

depression_01

Die eerste sin in M. Scott Peck se boek ‘The road less travelled’ (1978) is: Life is difficult… wat later opgevolg word met: Life is a series of problems…. Hierdie probleme ontlok baie gevoelens soos hartseer, woede, angs, vrees, depressie, eensaamheid, skuldgevoelens, frustrasies en dies meer wat verweefd is in ons lewensverhale. Almal van ons het unieke stories om te vertel – stories oor ons self, ons geliefdes, mense naby aan jou, die gemeenskap en selfs die diverse land waarin ons saam met ander mense woon.

In my praktyk luister ek daagliks na mense se stories – lewensverhale waartydens so baie mense verwond is, die omvang en intensiteit daarvan soms uitmergelend. Die trauma in ons land neem skrikwekkende afmetings aan. Gemoedsversteurings soos hoë angsvlakke en bipolariteit kan jouself sowel as interpersoonlike verhoudings beskadig of vernietig. Persoonlikheidsversteurings soos Borderline personality disorder of Obsessive-Compulsive Personality Disorder meng in met of beperk geslaagde interpersoonlike verhoudinge.. Mediese siektetoestande soos rumatoïede artritis gaan dikwels gepaard met erge fisiese en eventueel ook emosionele pyn en ongemak. Emosionele en/of seksuele mishandeling veroorsaak letsels wat moeilik hanteerbaar is. Die lys van probleme is soms eindeloos.

Hierdie psigopatologiese stories van die verlede kan ‘n mens so gevange hou dat dit jou gesonde funksionering in die hede belemmer. Dikwels veroorsaak dit dat die toekoms donker en uitsigloos word, sonder hoop op geluk en vrede. Soms word ek gekonfronteer met my eie gevoel van magteloosheid – hoe kan ek iemand wat so geheel en al hoop-loos is, tot hulp wees? Totdat ek weereens besef dat die plant van ‘n saadjie van hoop emosionele energie loslaat – dit help mense om uit hul vasgelopenheid los te kom. Hoop is die begin van ‘n nuwe lewe; dis die wete dat daar roetes of paaie is wat lei na emosionle genesing en heelword; dis die wete dat jy die keuse het om óf vasgevang te bly in die probleem-versadigde storie óf om in beweging te kom sodat jy ‘n alternatiewe storie kan skep. Sodoende beweeg jy weg van jou ‘oorversadigde’ probleem in die rigting van die skep van ‘n alternatiewe storie waarvan jy die lewende skrywer is.

Die kliënt kan nie gemaklik terugsit en vir die sielkundige wag om ‘alles reg te maak’ nie. Die sielkundige kan die pad aandui maar slegs die kliënt kan dit in sy lewe laat realiseer. Soms gebeur dit egter dat die persoon se vordering as’t ware tot niet gemaak word wanneer hy/sy teruggaan na sy/haar gesins-sisteem. Dan word die kliënt sover as moontlik bemagtig om ten spyte hiervan, staande te bly.

Sielkundiges is toegerus om hierdie prosesse te fasilteer. Ongelukkig vind baie mense dit moeilik om vir sielkundige hulp te kom weens, onder andere, die stigma daaraan verbonde, die seer om oop te maak en jou verhaal te vertel, asook die vrees om weer verneder te word. Dikwels gebeur dit dat dat mense jare lank eerder die pyn en ongemak van bv depressie verduur as om ‘n sielkundige te kom sien.

Psigoterapie word beskryf as ‘n healing relationship between a client and psychotherapist, the latter using psychological methods to help a person change and overcome problems. Daar is ‘n magdom verskillende psigoterapie paradigmas. Elke sielkundige maak staat op een of meer psigoterapie-benaderings en tegnieke wat as’t ware ‘n padkaart is: dit begelei ons deur die proses om ons kliënte en hul probleme te verstaan ​​en gesamentlike oplossings te vind en te ontwikkel.

Die goeie nuus is dat elkeen van ons oor innerlike sterktes (inner strengths) beskik wat ons deur die jare in staat gestel het om te oorleef en talle struikelblokke te oorkom. Hierdie innerlike sterktes is steeds tot jou beskikking om vandag se hindernisse en probleme te hanteer, en tot hulp te wees tydens psigoterapie. Benewens jou kennis, insig en begrip van jou situasie, beskik jy ook oor innerlike lewenswysheid soos verkry deur jou jarelange en unieke lewenservarings.

‘n Verdere aangename verassing is dat mens nog ‘n uitstekende hulpbron tot jou beskikking het, naamlik jou brein – ons dra as’t ware die wêreld van neurowetenskap in ons rond. Verskillende areas van die brein is nuttig in psigoterapie. So byvoorbeeld is die amygdala as deel van die limbiese sisteem betrokke by die regulering van ons emosionele lewe. Deur te verstaan hoe die brein funksioneer en hoe jou eie ‘hard-wired’ wyse van dink en doen, bydra tot psigopatologie, verhoudingsprobleme, en dies meer, kan dit bydra tot verandering via die vorming van nuwe denke, gevoelens en gedrag. Die brein is nie gemaak en gelaat staan nie aangesien die brein die vermoë het om deur die hele lewensduur te verander in reaksie op nuwe ondervinding of nuwe leer of psigoterapie. Sodoende word nuwe neuro-paadjies ontwikkel ten opsigte van dit waaraan jy wil werk, soos bv hantering van woede of chroniese pyn.

Ten slotte: Sielkundiges moet registreer by die HPCSA (Health Professions Council of SA) om te kan praktiseer. Ons woon verpligte CPD (Continuing Professional Development)  kursusse by ten einde nie slegs ons professionele kennis en vaardighede op te dateer tot voordeel van ons kliënte nie, maar ook getrou te bly aan die etiese standaarde van ons beroep. Registrasie kategorieë sluit in Kliniese sielkunde, Voorligtingsielkunde en Opvoedkundige sielkunde.

Outeur:  Dr Matrié van Niekerk   082 498 3475   Pretoria

Advertisements

About Rietmark

Rietmark was established in 1997 to assist small and home businesses with the marketing of their business or service. Every month 80 000 advertising booklets are printed and distributed in Pretoria Moot, North, East and Centurion. We also offer design and printing services - business cards, flyers, car magnets, banners, chromadek sign boards, posters, vinyl stickers and more! www.rietmark.co.za.
This entry was posted in Your Family and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s